Elèinc di grùp êtnic in dla Cina

Da Wikipedia.
Romaniśasiòun standard CodeA Pinyin Cinéś semplifichê Persentuèla nasionèla in dal 2010 Popolasiòun in dal 2010 Popolasiòun in dal 2000 Popolasiòun in dal 1990
Cinéś Han1 Han HA Hàn Zú 汉族 91.6474% 1,220,844,520 1,139,773,008 1,042,482,187
Ginta Zhuang Zhuang ZH Zhuàng Zú 壮族 1.2700% 16,926,381 16,187,163 15,489,630
Ginta Hui2 Hui HU Huí Zú 回族 0.7943% 10,586,087 9,828,126 8,602,978
Ginta Manchu Man MA Mǎn Zú 满族 0.7794% 10,387,958 10,708,464 9,821,180
Ginta Uyghur Uyghur UG Wéiwú'ěr Zú 维吾尔族 0.7555% 10,069,346 8,405,416 7,214,431
Ginta Miao3 Miao MH Miáo Zú 苗族 0.7072% 9,426,007 8,945,538 7,398,035
Ginta Yi Yi YI Yí Zú 彝族 0.6538% 8,714,393 7,765,858 6,572,173
Ginta Tujia Tujia TJ Tǔjiā Zú 土家族 0.6268% 8,353,912 8,037,014 5,704,223
Ginta Tibetàna4 Zang ZA Zàng Zú 藏族 0.4713% 6,282,187 5,422,954 4,593,330
Mongol edla Cina Mongol MG Měnggǔ Zú 蒙古族 0.4488% 5,981,840 5,827,808 4,806,849
Ginta Dong Dong DO Dòng Zú 侗族 0.2161% 2,879,974 2,962,911 2,514,014
Ginta Bouyei Bouyei BY Bùyī Zú 布依族 0.2153% 2,870,034 2,973,217 2,545,059
Ginta Yao Yao YA Yáo Zú 瑶族 0.2098% 2,796,003 2,638,878 2,134,013
Ginta Bai Bai BA Bái Zú 白族 0.1451% 1,933,510 1,861,895 1,594,827
Ginta Coreàna Chosen CS Cháoxiǎn Zú 朝鲜族 0.1374% 1,830,929 1,929,696 1,920,597
Ginta Hani5 Hani HN Hāní Zú 哈尼族 0.1246% 1,660,932 1,440,029 1,253,952
Ginta Li Li LI Lí Zú 黎族 0.1098% 1,463,064 1,248,022 1,110,900
Ginta Kaśàka Kazak KZ Hāsàkè Zú 哈萨克族 0.1097% 1,462,588 1,251,023 1,111,718
Ginta Dai6 Dai DA Dǎi Zú 傣族 0.0946% 1,261,311 1,159,231 1,025,128
Ginta She She SH Shē Zú 畲族 0.0532% 708,651 710,039 630,378
Ginta Lisu Lisu LS Lìsù Zú 傈僳族 0.0527% 702,839 635,101 574,856
Ginta Dongxiang Dongxiang DX Dōngxiāng Zú 东乡族 0.0466% 621,500 513,826 373,872
Ginta Gelao Gelao GL Gēlǎo Zú 仡佬族 0.0413% 550,746 579,744 437,997
Ginta Lahu Lahu LH Lāhù Zú 拉祜族 0.0365% 485,966 453,765 411,476
Ginta Va Va VA Wǎ Zú 佤族 0.0322% 429,709 396,709 351,974
Ginta Sui Sui SU Shuǐ Zú 水族 0.0309% 411,847 407,000 345,993
Ginta Nakhi7 Naxi NX Nàxī Zú 纳西族 0.0245% 326,295 309,477 278,009
Ginta Qiang Qiang QI Qiāng Zú 羌族 0.0232% 309,576 306,476 198,252
Ginta Tu Tu TU Tǔ Zú 土族 0.0217% 289,565 241,593 191,624
Ginta Mulao8 Mulao ML Mùlǎo Zú 仫佬族 0.0162% 216,257 207,464 159,328
Ginta Xibe Xibe XB Xībó Zú 锡伯族 0.0143% 190,481 189,357 172,847
Ginta Kyrgyz Kirgiz KG Kē'ěrkèzī Zú 柯尔克孜族 0.0140% 186,708 160,875 141,549
Ginta Jingpo9 Jingpo JP Jǐngpō Zú 景颇族 0.0111% 147,828 132,158 119,209
Ginta Daur Daur DU Dáwò'ěr Zú 达斡尔族 0.0099% 131,992 132,747 121,357
Ginta Salar Salar SL Sālā Zú 撒拉族 0.0098% 130,607 104,521 87,697
Ginta Blang Blang BL Bùlǎng Zú 布朗族 0.0090% 119,639 91,891 82,280
Ginta Maonan10 Maonan MN Máonán Zú 毛南族 0.0076% 101,192 107,184 71,968
Ginta Tajika dal Xinjiang Tajik TA Tǎjíkè Zú 塔吉克族 0.0038% 51,069 41,056 33,538
Ginta Pumi Pumi PM Pǔmǐ Zú 普米族 0.0032% 42,861 33,628 29,657
Ginta Achang Achang AC Āchāng Zú 阿昌族 0.0030% 39,555 33,954 27,708
Ginta Nu Nu NU Nù Zú 怒族 0.0028% 37,523 28,770 27,123
Ginta Evenka Ewenki EW Èwēnkè Zú 鄂温克族 0.0023% 30,875 30,545 26,315
Ginta Gin11 Gin GI Jīng Zú 京族 0.0021% 28,199 22,584 18,915
Ginta Jino Jino JN Jīnuò Zú 基诺族 0.0017% 23,143 20,899 18,021
Ginta Palaung Deang DE Dé'áng Zú 德昂族 0.0015% 20,556 17,935 15,462
Ginta Bonan Bonan BO Bǎo'ān Zú 保安族 0.0015% 20,074 16,505 12,212
Ginta Rùsa in Cina Russ RS Éluósī Zú 俄罗斯族 0.0012% 15,393 15,631 13,504
Ginta Yugur Yugur YG Yùgù Zú 裕固族 0.0011% 14,378 13,747 12,297
Ginta Uśbeka Uzbek UZ Wūzībiékè Zú 乌孜别克族 0.0008% 10,569 12,423 14,502
Ginta Monpa Monba MB Ménbā Zú 门巴族 0.0008% 10,561 8,928 7,475
Ginta Oroqen Oroqen OR Èlúnchūn Zú 鄂伦春族 0.0006% 8,659 8,216 6,965
Ginta Derung Derung DR Dúlóng Zú 独龙族 0.0005% 6,930 7,431 5,816
Ginta Nanai12 Hezhen HZ Hèzhé Zú 赫哲族 0.0004% 5,354 4,664 4,245
Ginta originària Taiwaneśa13 Gaoshan GS Gāoshān Zú 高山族 0.0003% 4,009 4,488 2,909
Ginta Lhoba Lhoba LB Luòbā Zú 珞巴族 0.0003% 3,682 2,970 2,312
Cinéś Tàtar Tatar TT Tǎtǎ'ěr Zú 塔塔尔族 0.0003% 3,556 4,895 4,873
Grùp êtnic mia arcgnusû in Cina none Wèi Shìbié Mínzú 未识别民族 0.0480% 640,101 734,438 749 341
Sitadèin naturaliśê cinéś none Wàiguórén Jiārù Zhōngguójí 外国人加入中国籍 0.0001% 1,448 941 3,421